Betalingsvoorwaarden

BETALINGSVOORWAARDEN 

  1. De cliënt is volledige betaling verschuldigd van alle facturen die op cliënt van toepassing zijn met betrekking tot oefentherapie in deze praktijk.
  2. No show: Afspraken dienen uiterlijk 24 uur voor de afgesproken tijd te worden afgezegd. Een behandelafspraak op maandag dient de vrijdag daaraan voorafgaand uiterlijk om 17 uur te worden afgezegd. Bij niet of niet tijdig annuleren is de oefentherapeut gerechtigd de gereserveerde tijd in rekening te brengen. Hiervoor ontvangt de cliënt een aparte factuur. Deze dient de cliënt zelf te betalen en kan niet in rekening worden gebracht bij de zorgverzekeraar.
  3. Betaling dient binnen 14 dagen na factuurdatum te gebeuren aan de praktijk.
  4. Bij overschrijding van de betalingstermijn krijgt de cliënt een herinnering en 14 dagen de tijd om de factuur zonder verhoging van kosten alsnog te voldoen.
  5. Voldoet de cliënt niet binnen 14 dagen na de herinnering aan zijn betalingsverplichting dan is de oefentherapeut gerechtigd om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te treffen dan wel deze door derden te laten uitvoeren.
  6. Alle buitengerechtelijke incassokosten komen voor rekening van de cliënt.
  7. Indien de cliënt aangaande het gedeclareerde bedrag bezwaren maakt, moet deze dit uiterlijk 14 dagen na ontvangst van de oorspronkelijke factuur doen, door een gemotiveerde schriftelijke kennisgeving aan de oefentherapeut. Wanneer dit niet is gebeurd wordt de declaratie als vaststaand en juist aangemerkt. Aantekenen van bezwaar rechtvaardigt geen uitstel van betaling.
  8. Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel wordt bewezen, zijn ter zake van de juistheid van hetgeen de cliënt aan de oefentherapeut verschuldigd is, de administratieve gegevens van de oefentherapeut van beslissende aard.
  9. Bij betalingsachterstand is de oefentherapeut gerechtigd -tenzij de behandeling zich hiertegen verzet- verdere behandeling op te schorten totdat aan de betalingsverplichting is voldaan.

Op alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen cliënt en oefentherapeut, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is het Nederlands recht van toepassing en zij worden beslecht door de competente rechter.